Wat is nou precies het fascisme?

Historicus Lawrence Britt heeft verschillende fascistische regimes bestudeerd om te kijken naar de overeenkomsten en verschillen. Uit deze analyse heeft hij 14 overeenkomsten gevonden waarvan hij stelt dat ze de kenmerkende karakteristieken van het fascisme zijn. Hieronder zijn ze weergegeven;

1. Krachtig en voortdurend nationalisme
Fascistische regimes hebben de neiging om constant vaderlandlievende motto’s, slogans, symbolen, liederen en andere zaken te gebruiken in het dagelijks leven. Nationalistische vlaggen horen bij het straatbeeld en zijn ook vaak zichtbaar op kleding.

2. Minachting voor de erkenning van Mensen rechten
Vanwege de angst voor “vijanden en indringers” en behoefte aan veiligheid worden mensen langszaam overgehaald om het niet te nauw te nemen met mensenrechten. Mensen hebben, na het aanwakkeren van deze angst, vaker de neiging om zaken zoals martelingen, executies, en langdurig gevangenschap door de vingers te zien of zelfs goed te keuren.

3. Identificeren van vijanden als een verenigd doel.
De mensen worden verenigd in een patriottische waanzin om de waargenomen “gemeenschappelijke vijand” te elimineren. Deze “vijand” bestaat meestal uit; ethische of religieuze minderheden, liberalen, communisten, socialisten en terroristen.

4. Verheerlijking van Defensie/leger
Zelfs wanneer er veel binnenlandse problemen zijn zal Defensie/leger een disproportioneel deel van overheidsgeld ontvangen. Vaak staat de de binnenlandse agenda op de 2de plaats. Daarnaast wordt militaire dienst vaak verheerlijkt en worden militairen op voetstuk geplaatst in de samenleving.

5. Sexisme
Onder fascistische regimes worden de traditionele gezinsrollen vaak aangemoedigd. Overheden van fascistische regimes zijn dan ook vaak exclusief mannelijk. Als gevolg hiervan komen anti-abortus en anti-LGBTQI wetgeving vaak van kracht, aangezien deze loodrecht staan op de traditionele gezinsrollen.

6. Gecontroleerde Media
Soms is de media direct gecontroleerd door de overheid, andere keren vindt controle indirect plaats door wetgeving of door sympathisanten op hogere posities binnen de media. Censuur en doofpot affaires zijn veel voorkomend, zeker in tijden van oorlog.

7. Obsessie met nationale veiligheid
Angst voor vijandige buitenlandse machten is een vaak gebruikt motivatiemiddel door de overheid om het volk in toom te houden.

8. Religie en Overheid zijn vervlochten.
Fascisten regimes zijn vaak geneigd om de meest voorkomende religie in een land als middel te gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden. Religieuze retoriek en terminologie worden dan ook vaak gebruikt door vertegenwoordigers, zelfs wanneer de normen en waarde van deze religie haaks staan op de acties van de overheid.

9. Bescherming van grote bedrijven
Vaak spelen grotere bedrijven en industrieën een rol in het aan de macht brengen van fascisten. In ruil hiervoor worden lucratieve deals gesloten wanneer de fascistische partij eenmaal aan de macht is gekomen. Daardoor ontstaat er een sterke band tussen het kapitaal en de staat welke resulteert in een machtige elite groep.

10. Onderdrukking van arbeiders
Vanwege de reële dreiging van de arbeiders om de staat omver te werpen worden vakbonden vaal verboden of sterk onderdrukt. Onderdrukking van arbeid is ook gelinkt aan de toenemende macht van grote bedrijven welke gedoogd wordt door de overheid.

11. Minachting voor intellectualisme en de kunsten
Fascistische regimes hebben de neiging om openlijke vijandigheid tegen hoger onderwijs te tolereren en bevorderen. Het is niet ongewoon voor academici om te worden gearresteerd of gecensureerd. Vrijheid van expressie in de kunst wordt openlijk aangevallen en overheden weigeren vaak om de kunst te subsidiëren.

12. Obsessie met misdaad en straffen
Politie heeft vaak ongelimiteerde macht om fascistische wetten te handhaven. Het volk ziet de misdaden van de politie vaak door de vingers onder het nom van patriottisme.

13. Vriendjespolitiek en corruptie
Fascistische regimes bestaan bijna altijd een vriendengroepen en/of afgevaardigden die elkaar wederom in overheidsposities of posities van macht plaatsen. De verschillende machtige figuren houden elkaar dan ook een hand boven het hoofd in tijden van politieke affaires. Het komt vaak voor dat nationale goederen en middelen toegeëigend worden door politieke figuren.

14. Frauduleuze verkiezingen
Soms zijn “democratische” verkiezingen een complete farce. Andere keren worden politieke tegenstanders zwart gemaakt of zelf vermoord, en vind er manipulatie plaats door de media. Vaak wordt ook de rechterlijke macht misbruikt om de verkiezingen te controleren en manipuleren.

Bron: Britt Lawrence “Fascism anyone?” In Free Inquiry 2003.